3047006771_a9cbf5d2e9_b

Granty dla bibliotek – gdzie aplikować w listopadzie, cz. 3

18 listopada 2014

Do końca listopada można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursów ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W poprzednim artykule opisałam najczęściej wybierany przez biblioteki konkurs – “Promocja literatury i czytelnictwa”. W dzisiejszym tekście opiszę pozostałe programy, w których mogą brać udział biblioteki.

Cele strategiczne tych programów w mniejszym stopniu pokrywają z celami bibliotek, ale niektóre z placówek mogą być nimi zainteresowane ze względu na charakter księgozbioru czy prowadzenie szerokiej działalności animacyjno-kulturalnej lub edukacyjnej. Opisane poniżej konkursy są zatem kierowane do węższego grona odbiorców wśród bibliotek.

Edukacja

Program Edukacja składa się z trzech priorytetów: Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna oraz Edukacja medialna i informacyjna. Mogą w nich brać udział m.in. samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego) i organizacje pozarządowe, a także inne podmioty, w zależności od wybranego zadania.

Priorytet Edukacja kulturalna przewiduje wspieranie działań edukacyjno-animacyjnych, stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne oraz przedsięwzięć artystycznych dla dzieci i młodzieży, kształtujących potrzebę stałego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Instytucją zarządzającą priorytetem jest Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej. MKiDN przeznaczyło na ten priorytet 15 000 000 zł. W ubiegłym roku na 40 projektów zaproponowanych przez biblioteki dwa otrzymały dofinansowanie.

Priorytet Edukacja artystyczna powstał z myślą o dofinansowaniu organizacji kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Operatorem priorytetu jest Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, który rozdysponuje pulę 2 500 000 zł.

Priorytet Edukacja medialna i informacyjna jest zdecydowanie ciekawszy i ma wiele wspólnego z działalnością bibliotek. Zgodnie z regulaminem, można pozyskać dofinansowanie:

  • zadań rozwijających kompetencje medialne, w tym m.in. dotyczących języka mediów, sposobu komunikacji w mediach, kształtowania własnego wizerunku, tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści, etyki i prawa związanego z przedmiotowym obszarem, a także bezpiecznego i świadomego korzystania z nowych mediów,
  • zadań rozwijających kompetencje informacyjne, w tym m.in. związanych z wyszukiwaniem informacji zgromadzonych w różnych źródłach, krytyczną oceną, przetwarzaniem, prezentowaniem i ich efektywnym wykorzystaniem,
  • zadań obejmujących tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej wraz z zapoznaniem potencjalnych użytkowników z możliwościami wykorzystania zasobów z poszanowaniem prawa autorskiego w tym poprzez cykl zajęć e-learningowych lub warsztatowych.

Operatorem priorytetu jest Narodowy Instytut Audiowizualny, a na dofinansowania MKiDN przeznaczyło 2 000 000 zł. Minimalna wnioskowana kwota dotacji to 15 000 zł, a maksymalna 100 000 zł (przy wkładzie własnym na poziomie 25%), do 200 000 zł (przy wkładzie własnym na poziomie 50%). W ubiegłym roku w tym konkursie udział wzięło 5 bibliotek i wszystkie uzyskały dofinansowanie dla swoich projektów!

Przykładowe projekty:

Dziedzictwo kulturowe

Wnioski możemy składać w ramach czterech priorytetów: Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa i tradycja, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. W pierwszym z nich mogą wziąć udział samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe, w drugim dodatkowo podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w trzecimrównież archiwa państwowe. W priorytecie czwartym (Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego) nie mogą aplikować same biblioteki, mimo to mogą być nim zainteresowane biblioteki akademickie, których projekty zgłasza ich instytucja macierzysta – uczelnia publiczna.

W ramach Wspierania działań muzealnych można ubiegać się o środki na wyposażenia pracowni konserwatorskich oraz same prace konserwatorskie dokumentów archiwalnych. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który ma do rozdysponowania 5 500 000 zł. W ubiegłym roku dofinansowanie dostało 6 z 15 zgłoszonych projektów dotyczących konserwacji zbiorów bibliotek. Minimalna kwota dotacji, o jaką można się ubiegać to 40 000 zł. Wkład własny jest wymagany na poziomie 20% w projektach z budżetem do 200 000 zł oraz na poziomie 50% z budżetem do 400 000 zł.

Priorytet Kultura ludowa i tradycja umożliwia sfinansowanie m.in. wydania publikacji związanej z kulturą tradycyjną, działań edukacyjnych, popularyzacyjnych oraz animacyjnych. Za priorytet odpowiedzialny jest Departament Narodowych Instytucji Kultury, a pula funduszy do podziału to 4 500 000 zł. W poprzednim roku dotację dostała jedna z sześciu aplikujących bibliotek; placówka pełniąca jednocześnie funkcje centrum animacji kultury.

Na priorytet Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą przeznaczono znacznie mniej środków – 400 000 zł. Ta część programu skupia się na zachowaniu i promowaniu polskiego dziedzictwa poza granicami kraju; pieniądze można otrzymać m.in. na działania upamiętniające osoby lub zdarzenia związane z dziedzictwem narodowym poza granicami kraju czy dokumentowanie utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą (w tym na badania naukowe i kwerendy biblioteczne). Operatorem priorytetu jest Departament Dziedzictwa Kulturowego. W 2014 roku na 10 projektów dotyczących działalności bibliotecznej, w tym na konserwację zbiorów czy katalogowanie, dofinansowanie dostały cztery.

W priorytecie Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego można dostać środki na konserwację, digitalizację, udostępnianie i przechowywanie kopii cyfrowych zasobów kultury i dziedzictwa narodowego. Operatorem program jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, do rozdysponowania MKiDN przeznaczyło 3 800 000 zł. W ubiegłym roku na 12 projektów dotyczących digitalizacji zbiorów bibliotek cztery dostały wsparcie finansowe.

Dodatkowo biblioteki mogą ubiegać się o dofinansowanie w priorytetach: Miejsca Pamięci Narodowej (jeśli sprawują opiekę nad co najmniej jednym miejscem pamięci) oraz Ochrona zabytków (jeśli posiadają co najmniej jeden zabytek wpisany do rejestru), Ochrona zabytków archeologicznych (jeśli posiadają tego typu zabytki).

Rozwój infrastruktury kultury

W ramach priorytetu Infrastruktura kultury o finanse mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem bibliotek posiadających status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki). Według regulaminu w programie nie mogą brać udziału biblioteki, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki.

Dofinansowanie można zdobyć na budowę, modernizację i rozwój wyposażenia placówki. Celem priorytetu jest zwiększenie dostępu i atrakcyjności oferty kulturalnej poprzez inwestycje. Budżet priorytetu wynosi 28 000 000 zł, a instytucją zarządzającą jest  Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej. W ubiegłym roku z dofinansowania w ramach tego priorytetu skorzystało sześć bibliotek (wnioski złożyło ich 85).

Wydarzenia artystyczne

W programie Wydarzenia artystyczne wyodrębniono 5 priorytetów: Muzyka, Teatr i taniec, Film, Sztuki wizualne oraz Promocja kultury polskiej za granicą. Aplikacje mogą składać m.in. samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego) i organizacje pozarządowe, a także inne podmioty, różne w poszczególnych priorytetach.

W tym programie środki można pozyskać głównie na organizację różnego typu wydarzeń kulturalnych i artystycznych, np. festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw, przedstawień, spektakli oraz na dokumentację i popularyzację polskiego dorobku artystycznego. W programach Muzyka oraz Teatr i taniec można uzyskać dofinansowanie na wydanie książki tematycznie związanej ze sztuką.

Do rozdysponowania jest łącznie 35 000 000 zł. W ubiegłorocznych konkursach żadna z nielicznych bibliotek, które zdecydowały się aplikować, nie uzyskała dofinansowania.

Obserwatorium kultury

W tym programie Obserwatorium kultury mogą brać udział samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego) organizacje pozarządowe, uczelnie oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dofinansowanie można zdobyć na prowadzenie badań, w tym na: analizy kondycji sektora sztuk wizualnych, ewaluacje wpływu wyników diagnoz na działanie kulturalne w regionie, analizy zmian w sferze kultury, diagnozy dynamiki funkcjonowania środowisk twórczych.

Operatorem programu jest Departament Mecenatu Państwa, a pula środków to 3 000 000 zł. W ubiegłym roku w konkursie zgłoszono jeden projekt przygotowany przez bibliotekę, nie dostał dofinansowania.

***

We wszystkich priorytetach MKiDN przyjmuje wnioski do końca listopada przez elektroniczny system EBOI. Przed pisaniem wniosku trzeba bardzo uważnie przeczytać regulamin, przyjrzeć się celom strategicznym priorytetu, kwotom, o jakie można wnioskować (oraz wymaganej wysokości wkładu własnego), tabeli z wykazem kosztów kwalifikowanych w projekcie, a także kryteriom oceny. Warto równieź zajrzeć do wniosków wzorcowych, gdzie znajdziemy np. pytania pomocnicze, dodatkowe podpowiedzi lub informację o tym, ile znaków można wpisać w odpowiedzi na konkretne pytanie.

Pamiętajcie też, że przygotowanie projektu pochłania naprawdę dużo czasu i energii – może więc warto poszukać partnerów, z którymi łatwiej będzie je przygotować i zrealizować? Pomyślcie o tym, szczególnie w przypadku tych grantów, które z misją biblioteki powiązane są nieco luźniej.


Wykorzystano zdjęcie autorstwa Lisy Brewster (lic. CC BY-SA)

Zobacz też:
Dotacje dla bibliotek – gdzie aplikować w listopadzie (cz. 1)
Granty dla bibliotek – gdzie aplikować w listopadzie (cz. 2)