6984657584_5eac567f39_o

Dotacje dla bibliotek – gdzie aplikować w listopadzie (cz. 1)

24 października 2014

Listopad jest miesiącem, w którym biblioteki mają szansę na złożenie wniosków w kilku programach dotacyjnych. Konkursy ogłosili m.in. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja Banku Zachodniego WBK oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Na co można zdobyć dofinansowania i w jaki sposób ubiegać się o dodatkowe środki na realizację ciekawych projektów? W tym wpisie znajdziecie informacje o dwóch konkursach – “Równać szanse” oraz “Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Konkurs grantowy “Równać szanse”

Do 6 listopada biblioteki gminne i miejskie mogą złożyć wniosek o dofinansowanie swoich działań kierowanych do młodzieży w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego “Równać szanse”. Program obejmuje placówki z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Na co i w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie?

Opis programu

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.
Zobacz informacje na stronie internetowej programu.

Na co można przeznaczyć środki

Na projekty, których celem jest rozwój umiejętności społecznych u młodych ludzi. Wypracowane kompetencje mają być przydatne beneficjentom obecnie oraz później, w dorosłym życiu. Działania muszą być skierowane do młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób.

Projekt nie może składać się z zadania jednorazowego, program nie zakłada również finansowania standardowych zadań, takich jak szkolenia, konferencje, stypendia czy zajęcia pozalekcyjne. Organizatorom konkursu zależy na dofinansowaniu działań mocno angażujących młodzież, realizowanych i współtworzonych przez samych beneficjentów i mających realne przełożenie na ich rozwój społeczny.
Zobacz zasady programu.

Punkty można zdobyć nie tylko za adekwatnie dobrane grupy docelowe i metody pracy z młodzieżą, ale także za takie zaplanowanie projektu, by istotnym jego elementem była współpraca i praca zespołowa.
Zobacz kryteria oceny wniosków.

Wniosek

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem systemu internetowego na stronie rownacszanse.pl. Formularz nie jest skomplikowany i składa się z pięciu części. W sekcjach I-III należy odpowiedzieć na kilkanaście pytań (14 pytań w cz. III dotyczy bezpośrednio samego projektu), sekcja IV to harmonogram działań, V to budżet projektu (w budżecie można przewidzieć wynagrodzenia – jest tu miejsce na wpisanie kosztów osobowych).
Zobacz instrukcje wypełniania wniosku.

Terminy

Składanie wniosków – do 6 listopada 2014, do godziny 12.00
Wyniki konkursu – 15 grudnia 2014

Maksymalna kwota dofinansowania

7 500 zł

Wkład własny

Preferowane będą projekty z wkładem własnym na poziomie 20% wartości projektu, wkład własny mogą stanowić racjonalnie rozliczone koszty grantobiorcy: np. w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu.

Czas trwania projektu

Minimalnie 6 miesięcy, w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2015

Grantodawca

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Operatorem programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Konkurs grantowy “Tu mieszkam, tu zmieniam!”

Do 23 listopada biblioteki publiczne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie działań związanych z polepszaniem jakości życia społeczności lokalnej. Program “Tu mieszkam, tu zmieniam” został stworzony z myślą, że zawsze może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej! Na co i w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie?

Opis programu

Fundacja Banku Zachodniego WBK stawia na dobre pomysły, które mogą wprowadzić konkretne zmiany na lepsze w skali lokalnej. Liczy się kreatywność i zaangażowanie. W programie można zgłaszać inicjatywy lokalne bardzo różnego typu.
Zobacz informacje na stronie internetowej programu.

Na co można przeznaczyć środki

Na projekty realizowane w jednym z obszarów:

 • zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
 • poprawa jakości życia,
 • zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę,
 • ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
 • upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • budowa wspólnot międzypokoleniowych,
 • współpraca między organizacjami.

Warto zastanowić się nad wnioskami, które będą dotyczyły szerszej grupy odbiorców, ponieważ część środków zostanie rozdysponowana w drodze głosowania – o przyznaniu dotacji zadecydują internauci.

Wniosek

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie BZ WBK. Formularz nie jest skomplikowany i składa się z 5 zakładek: informacje o wnioskodawcy, informacje o projekcie, informacje o kosztach, informacje dodatkowe, załączniki.
Zobacz instrukcje wypełniania wniosku.

Terminy

Składanie wniosków – do 23 listopada 2014
Głosowanie internetowe – 8-14 grudnia 2014
Wyniki konkursu – 17 grudnia 2014

Kwoty dofinansowania

 • 20 000 zł (15 nagród),
 • 10 000 zł (30 nagród),
 • 5 000 zł (100 nagród),
 • 2 500 zł (160 nagród).

Czastrwania projektu

Dowolny, w okresie od stycznia do 30 czerwca 2015.

***

W kolejnych artykułach dotyczących konkursów, w których można zgłaszać wnioski w listopadzie, opiszę te programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których mogą brać udział biblioteki różnego typu. Będzie to przegląd głównych zasad aplikowania do poszczególnych programów z praktycznymi informacjami. Wśród opisanych znajdzie się najczęściej wybierany przez biblioteki priorytet Promocja literatury i czytelnictwa, ale także inne, dotyczące ochrony dziedzictwa narodowego, kultury czy edukacji.


Autor wykorzystanego zdjęcia: Philip Taylor (lic. CC BY)

 • Paulina Milewska

  Przykład projektu realizowanego w ramach programu Równać Szanse przez bibliotekę gminną – BiblioRap w Krypnie: http://www.rownacszanse.pl/projekty/karta_projektu/?item=19395&programreturn=16

 • http://www.gminakrypno.pl/biblioteka Beata Rogalska

  Wow! Nasz projekt jako przykład realizacji w Równać Szanse :) Dzięki Paulina za promocję! :) Polecam ogromnie korzystanie z tych środków zwłaszcza, że od br zwiększono maksymalną kwotę dotacji, a rozliczenie projektu jest banalnie proste (rozliczamy tylko część dotyczącą dotacji, a na wyraźną prośbę Fundacji wykazujemy wkład własny).
  Nasz blog projektowy: http://rownacszanse13.tumblr.com/